Case Study, KONIS

Získali sme ocenenie Microsoft Awards 2018 / Finalist za projekt „Digital Checklist: Kontrola kvality výroby ako služba v Cloude“

Veľmi sa tešíme! V utorok 25. septembra 2018, sme si v Prahe prebrali cenu v rámci udeľovania Microsoft Awards 2018 za projekt "„Digital Checklist: Kontrola kvality výroby ako služba v Cloude“. Viac o tomto podujatí nájdete v tomto článkuKeďže v oficiálnych materiáloch nie sú uvedené detaily o riešení, prinášame vám stručnú prípadovú štúdiu o čom celý projekt je a čo zúčastneným stanám prináša.
Situácia na začiatku:

Niekedy začiatkom tohoto roka sme boli oslovení našim zákazníkom, spoločnosťou, ktorá poskytuje výrobným firmám svoje profesionálne kapacity na zabezpečenie externých služieb kontroly kvality, aby sme mu pomohli vyriešiť ťažkú situáciu. V tomto prípade bolo ich úlohou zlepšiť kvalitu výroby v jednom nemenovanom výrobnom závode v Čechách (volajme ho výrobca), pre veľmi dôležitého medzinárodného zákazníka z Nemecka (volajme ho odberateľ).

Výrobca vyrába rozsiahle zvárané konštrukcie veľkých poľnohospodárskych strojov pre odberateľa, kde kvalita značne závisí od vysokej profesionality zamestnancov (najmä zváračov), rýchlej detekcie problémov a bezodkladného zavádzania nápravných opatrení. Priemerný počet bodov, ktoré je potrebné na jednom výrobku skontrolovať je totiž, pri takýchto výrobkoch viac ako 300, v extrémnom prípade vyše 1000. Takýto rozsah už predstavuje veľké množstvo informácií, ktoré je potrebné zaznamenávať, dokumentovať a vyhodnocovať, čo nie je možné riešiť obvykle zaužívaným spôsobom - "papier - ceruzka".

Hneď na začiatku projektu vysvitlo, že neexistujú žiadne zmysluplné kontrolné scenáre, ktoré definujú, čo a v akom poradí je potrebné kontrolovať, takže bolo potrebné začať na zelenej lúke.
Požiadavky na riešenie:

Požiadavky na riešenie boli jednoznačné: automatizovať, digitalizovať a zjednodušiť všetko, čo sa dá, tak aby bolo možné splniť očakávania v rýchlom čase a prijateľných nákladoch. Keďže kontrolóri pracujú v teréne (u výrobcu), musia byť mobilní a nezávislí od lokálnej infraštruktúry. Riešenie musí umožniť rýchlu prípravu práce (tvorbu kontrolných plánov), nesmie zdržovať pracovníkov kontroly pri dokumentovaní procesu kontroly a dáta musia byť k dispozícii okamžite na analýzu a vyhodnotenie.

Realizácia projektu:

Metodika: Prvú vec, ktorú sme urobili bolo nastavenie metodiky prípravy práce spoločne s kontrolórmi kvality, aby pre nich zmena nepredstavovala zvýšenú prácu. Tí boli zvyknutí pripravovať kontrolné plány v Exceli a tak sme to zachovali, odsúhlasili sme si však štruktúrovanú formu, aby vstupy bolo možné využiť pre automatické vytváranie kontrolných listov využívaných pre mapovanie procesu kontroly.
Aplikácia pre kontrolórov: Pre samotné dokumentovanie práce kontrolóra sme upravili náš existujúci systém KONIS a zapracovali požiadavky zákazníka do modulu Digitálne Checklisty, tak, aby mohol počas kontroly zaznamenávať výsledky a fotodokumentáciu prostredníctvom mobilného zariadenia (spravidla tabletom s kamerou). Zariadenie je online pripojené na webovú aplikáciu v Cloude. Kontrolór má k dispozícii štruktúrovaný kontrolný plán a potrebnú dokumentáciu v elektronickej forme.
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Vyhodnocovanie dát: Dáta sú priebežne ukladané do centrálnej databázy. Riešenie zabezpečuje okamžitú prezentáciu dát v prehľadných reportoch a dashboardoch pre manažérov, tak aby boli informovaní v reálnom čase a dokázali reagovať v prípade potreby bez zbytočného zdržania.
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Stanovisko zákazníka:

"Začiatkom roka sme boli poverení náročnou úlohou pre významného zahraničného zákazníka.

Cieľom projektu bolo nastaviť systém externej kontroly kvality výroby s rýchlym dopadom na zníženie nákladov, v krátkom čase a s obmedzeným tímom ľudí. Keď sme sa oboznámili s východiskovou situáciou, všetko nasvedčovalo tomu, že požiadavky sú nereálne.  Boli sme nútení hľadať netradičné riešenie, ktoré zabezpečí, aby sme zjednodušili, zautomatizovali a zdigitalizovali všetko, čo sa dá - od prípravy kontrolných scenárov, cez zdokumentovanie samotného procesu, až po reporty pre zákazníka. 

Za pár týždňov sme, spoločne s riešiteľskou firmou CLEVERSOFT, predstavili riešenie Checklistov, ktoré spĺňalo všetky požiadavky a zákazník ho okamžite odsúhlasil.
Dnes namiesto papierov využívame tablety, dáta sú online ukladané do Cloudu a prístupné okamžite manažérom v prehľadných reportoch.
To, čo vyzeralo ako neriešiteľný problém sa, vďaka digitálnej transformácii, zmenilo na výbornú referenciu, ktorá nám zvýšila kredit u zákazníka. Ten už avizoval záujem rozšíriť využívanie Checklistov v ďalších závodoch a krajinách."

Ľubor K.
Managing Director
Slovak and Czech Republic

Author


Avatar