CLEVERSOFT, s.r.o. +421 903 205 081

Bezpapierový zber dát vo výrobe

QuickTest 

sledovanie výroby online

 • Text Hover
Modul "QuickTest" je súčasťou Systému KONIS a je určený pre sledovanie výroby online s podporou vizuálnej kontroly dielov vo výrobe s možnosťou zadávať výsledky prostredníctvom dotykových zariadení a skenerov čiarových kódov. Operátor má k dispozícii pracovnú inštrukciu v digitálnej forme, ktorá definuje postup kontroly.

Digital Checklist

kontrola a evidencia procesov

 • Text Hover
Modul „Digital Checklist“ je súčasťou Systému KONIS a je určený pre podporu kontroly, ktorá sa realizuje vo viacerých krokoch. Umožňuje rýchlo, jednoducho a systematicky kontrolovať akýkoľvek vopred nadefinovaný proces, zaznamenávať výsledky v digitálnej forme bez papiera a ihneď ich analyzovať.

Online analýza dát a reporting

Clever Reporting

 • Text Hover
Clever Reporting je samostatné riešenie, ktoré umožňuje využiť vaše existujúce evidencie a dáta a doplniť k nim silné analytické a prezentačné nástroje bez obmedzení riešení založených na exceli, či už ide o ekonomické údaje, vzťahy s dodávateľmi, alebo iné evidencie.
V rámci nasadenia riešenia analyzujeme vaše dátové zdroje, napojíme ich na reportingovú databázu a na základe vašich požiadaviek pripravíme objekty (tabuľky, pivoty, grafy, reporty), ktoré budete využívať pre vaše každodenné manažérske rozhodovanie.

KONIS Manager

 • Text Hover
KONIS Manager je podobný ako Clever Reporting, ale je súčasťou Systému KONIS a automaticky využíva zozbierané dáta z výroby prostredníctvom modulov QuickTest, Checklist a Device Connector.
Je určený predovšetkým pre výrobné spoločnosti a obsahuje skúsenosti z automotive segmentu, takže výstupy sú orientované na oblasť sledovania traceability, PPM, štatistiky defektov (pareto) a vizualizácie početnosti chýb (mapy defektov) alebo analýzy scrapu.

Digitálna dokumentácia

Shop Flor dokumentácia

 • Text Hover
Shop floor dokumentácia poskytuje základné riadenie dokumentácie na pracovisku. Vo väčšine výrobných spoločností je potrebné mať na pracovných miestach vo výrobe aktuálnu technickú dokumentáciu, ktorá je v prípade potreby pracovníkom k dispozícii. 
Často ide o pracovné a kontrolnú inštrukcie, plány reakcie v prípade nezhody, vizualizáciu reklamácií od zákazníka a pod. Štandardne je potom pracovné miesto plné rôznych papierov, ktoré je potrebné spravovať, mať prehľad, kde je čo umiestnené, aktualizovať a vymieňať. Skrátka náročné papierové riešenie na sledovanie a udržiavanie.
V systéme KONIS je možné priradiť k jednotlivým objektom (napr. výrobkom alebo akciám) rôznu technickú dokumentácia v digitálnej forme a tú potom sprístupniť na výrobných pracoviskách v elektronickej forme priamo operátorom. Je tak zabezpečené, že každý má k dispozícii aktuálnu automaticky verziu bez toho, aby bolo potrebné čokoľvek riešiť na pracovisku.

Clever DMS

 • Text Hover
Clever DMS prináša riadenie životného cyklu dokumentov, od tvorby dokumentov, cez ich schvaľovanie, publikovanie až po archiváciu. Tým, že zavádza jednoznačné pravidlá a nástroje pre prácu s dokumentami pomáha udržať poriadok v správe dokumentácie v spoločnosti.
Riešenie je integrované na systém KONIS, čím umožňuje sledovať životný cyklus technickej dokumentácie, ktorá má vzťah k pracovným miestam vo výrobe (napr. pracovné inštrukcie), ale napriek tomu je nezávislé, takže môže byť využívané aj úplne samostatne. Súčasne poskytuje všeobecný digitálny archív, ktorý umožňuje evidovať akúkoľvek dokumentácia v elektronickej forme.
V rámci riešenia dokumentov systém využíva viacero rolí od tvorcu dokumentu, schvaľovateľov až po tých, ktorým sú dokumenty určené – čitateľov. Súčasne je možné nastaviť notifikácie na zmenu stavu dokumentov.

Alerty a notifikácie

Alert System

 • Text Hover
Alert System vás upozorní na defekty vo výrobe a umožňuje veľmi efektívnym spôsobom riadiť situácie, v ktorých vo výrobe vznikajú.
V rámci systému je možné nastaviť tri eskalačné úrovne (napr. Operátor, Majster, Vedúci výroby) a pravidlá kedy sa má ktorá úroveň využiť.
Pravidlá je možné definovať od najjednoduchších (napr. akýkoľvek defekt na danej linke) až po komplexné kombinácie so zameraním na počty defektov, ich typy, miesta vzniku a výrobky, ku ktorým sa vzťahujú. Všetky výstrahy sú zaznamenané spolu s informáciou, kto vzniknutú nezhodu potvrdil.

Notifikačný modul

 • Text Hover
Notifikačný modul umožňuje zasielať potrebné informácie zo systému zvoleným adresátom na základe vopred definovaných pravidiel vo forme emailov alebo SMS.
Štandardne sa využíva v kombinácii so systémom ma, aby upozornil pracovníka, že dokument čaká na jeho schválenie, alebo v kombinácii s Alert Systémom, aby upozornil vedúceho výroby, čo sa deje na linke. 

Dashboardy a KPI's

Manažérske Dashboardy

 • Text Hover
Rozhodovať a riadiť firmu bez správnych informácií je nemožné. Preto súčasťou našich riešení boli od samého začiatku aplikácie pre manažérov, ktoré umožňovali analyzovať dáta a vytvárať mnohé typy tabuliek, grafov a reportov. 
Napriek tomu nám realita často ukazovala, že veľká časť riadiacich pracovníkov aplikácie pre reporting nepoužíva. Namiesto toho si nechali ten „svoj report“ pripraviť svojimi zamestnancami a poslať do emailu, prípadne vytlačiť. 
 Pochopili sme, že stále budú používatelia softvéru, ktorí používateľmi byť nechcú, alebo na to nemajú čas. Skrátka chcú len správne informácie v pravý čas, bez toho, aby museli analyzovať, klikať, filtrovať, triediť a venovať tomu akýkoľvek čas. A práve o tom sú manažérske dashboardy! Pripravíme Vám reporty podľa Vašich predstáv a tie sa budú aktualizovať automaticky a budú jednoducho prístupné, prípadne sa budú dať zasielať do Vášho emailového inboxu v definovaný čas. Dáta budú aktuálne a dôveryhodné. Bez zbytočného úsilia.

Ukazovatele KPI

 • Text Hover
Z množstva dát, ktoré do nášho riešenia dostávame, či už automaticky, alebo prostredníctvom aplikácií na zber dát, je možné vypočítať konkrétne kľúčové indikátory, ako napr. spôsobilosť procesov (SPC) alebo celkovú efektívnosť zariadení (OEE).

Občas sa však stretávame s tým, že zákazníci používajú vlastné kľúčové ukazovatele, ktoré nie sú úplným štandardom a vznikajú špecifickými matematickými výpočtami.Publish
Pokiaľ budete potrebovať v riešení využívať iné ukazovatele, aké štandardne využívame, nie je to pre nás prekážka a dokážeme ich po vzájomnej dohode pre vás zapracovať. 

Automatický zber dát zo zariadení

Device Connector

 • Text Hover
Modul Device Connector je súčasťou Systému KONIS a je určený pre automatický zber dát tam, kde je možné komunikovať s výrobnými zariadeniami na úrovni výmeny dát „elektronicky“ (napr. cez PLC). Cieľom je získať dáta (napríklad stav liny alebo počty vyrobených kusov) bez zásahu operátora a poskytovať ich pre vyhodnotenie v reálnom čase. Benefity sú jasné – dáta sú k dispozícii ihneď, v štruktúrovanej forme, bez duplicít a chýb a bez nárokov na čas pracovníkov. Automaticky zozbierané dáta je, v kombinácii s ďalšími údajmi, možné využívať pre výpočet dôležitých ukazovateľov (napr. OEE, PPM a pod.).

IoT

 • Text Hover
V prípade ak vaše existujúce výrobné zariadenie nedokážu komunikovať elektronicky (napr. cez PLC), je tu stále možnosť ako z nich automaticky získavať údaje a zefektívniť tak výrobu. S využitím moderných senzorov je možné pripojiť aj staršie zariadenie a získať reálne dáta o ich prevádzke. Naše riešenie KONIS dokáže s údajmi zo senzorov pracovať a v kombinácii s ostatnými dátami prinášať potrebné výstupy pre rozhodovanie.

Ostatné

Foto Modul

 • Text Hover
Často platí, že raz vidieť znamená viac, ako 100-krát počuť.
Foto modul preto prináša možnosť k jednotlivým záznamom pridávať fotografie priamym odfotením defektu, pracoviska, alebo iného objektu priamo v systéme, bez potreby ďalej sa o tieto fotografie starať.
Fotky sú automaticky priradené k danej situácii so všetkými potrebnými informáciami a uložené do centrálneho systému, kde sa s nimi dá okamžite ďalej pracovať. Môžu byť takisto s využitím Alert Systému a Notifikačného modulu zasielané online ako súčasť protokolu o nezhode. Takýmto spôsobom sa zvyknú využívať najmä pre rezidentských pracovníkov v automotive.

Integrácia

 • Text Hover
Dokážeme sa prepojiť aj s vašim iným softvérovým riešením, a tak automaticky načítať informácie o projekte, osobách a výrobkoch alebo zasielať informácie o deklarácii výroby a chybách do ERP, aby sme eliminovali potrebu prepisovania dát.
Realizácia samotnej integrácie je vždy špecifická a závisí od konkrétneho systému, s ktorým sa budeme prepájať a jeho implementácie u zákazníka. Z tohoto dôvodu sa na úvod spracuje analýza budúcej integrácie, ktorá zhodnotí možné spôsoby automatizovanej výmeny dát, potrebu úpravy integračných rozhraní a samotnú náročnosť celého projektu.