Case Study, KONIS, MES, Riadenie výroby

Efektívne riadenie kvality v automobilovom priemysle

  • Text Hover

Ako získať spoľahlivé dáta z výroby?

Pre efektívne a rýchle rozhodovanie je nevyhnutným základom disponovať spoľahlivými, správnymi a aktuálnymi informáciami. Ak k tomu dokážete identifikovať slabé miesta a zaviesť nápravné opatrenia do výroby máte všetky predpoklady pre úspešné riadenie firmy s pozitívnym dopadom na kvalitu produktov.   

V štandardnom výrobnom procese je, žiaľ, získavanie potrebných informácií o kvalite podstatne náročnejšie. Napriek digitálnej dobe, keď v takmer každom mobilnom telefóne pracuje výkonný počítač, je zber dát vo výrobe väčšinou založený na vyplňovaní množstva papierových formulárov na jednotlivých výrobných linkách s využitím pracovníkov finálnej kontroly. Ide napríklad o zapisovanie a značenie počtu vyrobených kusov jednotlivých výrobkov s identifikáciou typu chyby a prípadne jej príčiny. Vyplnené papierové listy sú následne na konci zmeny zozbierané a s využitím ďalších ľudských zdrojov, manažérov tímov a supervízorov, prepisované do digitálnej formy ako alfanumerické záznamy.  

Pre orientačnú predstavu, v prípade závodu Faurecia Leather Košice, ktorý je zameraný na výrobu interiérových komponentov pre automobilové spoločnosti Daimler, Land-Rover, PSA, Ford a Volvo, je to pri maximálnej produkcii takmer 8 tisíc záznamov v rámci jednej zmeny. Tisícky záznamov písaných rukou na papierových listoch prepisované každý deň do počítačového systému. Viete si predstaviť, že pri duplicitnom zadávaní takéhoto množstva údajov, často otáznej kvality, dochádza jednak k časovému oneskoreniu, ako aj k dodatočným chybám v dôsledku prepisovania získaných dát. Navyše, pri analytickej práci s takýmito dátami dochádza k určitým limitáciám, a to jednak z dôvodu ich neaktuálnosti, chybovosti, ako aj kvality – neexistuje napríklad informácia o lokalizácii chyby.   

Keďže sme si v našej spoločnosti uvedomovali potrebu zmeny, začali sme sa začiatkom roka 2012 intenzívne zaoberať možnosťami riešenia vyššie uvedeného stavu, definovaných požiadaviek, ako aj obmedzení. Po niekoľko mesačnej internej analýze a hľadaní vhodného riešenia sme začali do pilotnej prevádzky implementovať riešenie od slovenskej spoločnosti CleverSoft, založené na optimalizovanom a čiastočne automatizovanom zbere dát prostredníctvom dotykových LCD panelov priamo na jednotlivých výrobných linkách, s možnosťou ich okamžitej dostupnosti a príprave analýz na manažérskej úrovni.

Riešenie sme začali nasadzovať postupne a s ohľadom na naše požiadavky sme jednotlivé časti upravovali tak, aby plne vyhovovali situácii v našom závode. Po ukončení pilotnej prevádzky a doladení systému sme v priebehu roka 2013 nasadili systém na všetkých 36-tich výrobných linkách. Keďže s takýmto plošným nasadením systému KONIS sa výrazne zlepšil spôsob získavania a zdieľania produkčných dát,  poskytli sme možnosť k nim kontrolovane pristupovať viac ako 50 pracovníkom, ktorí ich začali využívať pre analytické účely a podporu rozhodovania.   

Výsledky nasadenia systému vrátane časových úspor sú merateľné a nedajú sa prehliadnuť. Na základe dostupných informácií prináša zefektívnenie zberu dát vo výrobe mesačnú úsporu okolo 1.600 pracovných hodín operátorov liniek. Navyše, mesačná úspora získaná zjednodušením a zrýchlením analytických činností predstavuje asi 980 pracovných hodín. Okrem merateľných časových úspor je hlavným prínosom zavedeného systému aj zvýšenie transparentnosti zberu dát a aktuálny prehľad o stave výroby s možnosťou realizovať okamžité nápravné opatrenie. Uvedené samozrejme prináša ďalšie finančné úspory, ktoré súvisia s elimináciou nekvality, plánovaním logistiky, internými a externými reklamáciami a ostatnými súvisiacimi procesmi v rámci výrobnej spoločnosti.   

Po dvoch rokoch od zavedenia postupných systémových krokov, ktoré viedli k zavedeniu systému KONIS do prevádzky, si dnes dovolím tvrdiť, že sa nám podarilo dosiahnuť výrazné zlepšenie procesu kontroly výroby s priamym pozitívnym dopadom na kvalitu produktov.   

Článok vyšiel v časopise „Kvalita“ č. 1/2014 ako prípadová štúdia v časti „Kvalita v praxi“. 
Autor: Ľubomír Lengyel, je manažér kvality v spoločnosti Faurecia Leather Košice.